افکار

- رییس یک کارخانه در شهر شنگدو چین به دلیل اینکه از نتیجه کار شماری از کارکنانش رضایت نداشت به قصد تنبیه آنها را مجبور کرد که بدون پیراهن در هوای سرد و زیر باران کیلومترها بدوند.

رییس یک کارخانه صنایع غذایی شهر شنگدو چین حدود ۲۰ نفر از کارمندان بخش بازاریابی را که نتوانسته بودند به اهداف تعیین شده در ابتدای سال دست یابند، تنبیه کرد.



این کارفرما در هوای سر و زیر بارش باران کارمندان بخش بازاریابی را مجبور کرد بدون پیراهن در خیابان های شهر دنبال اتومبیل وی کیلومترها بدوند. سرعت و مسیر دویدن در اختیار کارفرما بود که با اتومبیل در جلوی کارمندان حرکت می کرد.

كاركنان ناگزیر شدند ۱۰ كیلومتر را پشت سر اتومبیل كارفرما بدون توقف بدوند. كارفرما امیدوار است با این تنبیه تحقیرآمیز كاركنانش آنها در آینده حتی از اهداف تعیین شده فراتر بروند.