افکار -

مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال جاری را منتشر کرد که براساس آن بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۱.۲ درصد از جمعیت فعال در این فصل از سال بیکاری بوده اند. براساس این نتایج نرخ بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است. همچنین روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل(۱۳۹۰) ۰.۶ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۱.۲ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. سهم اشتغال ناقص نشان میدهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۷.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۴.۸ و کشاورزی با ۱۸.۱ درصد قرار دارند. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند، این شاخص در بین زنان نسبت به مردان در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته نیم درصد و نسبت به فصل قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۳ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند و این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۹ درصد و نسبت به فصل قبل ۱.۸ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می دهد ۳۹.۸ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.
عضویت در خبرنامه
Bookmark and Share