افکار

- مردی بدون استفاده از دست، روی دو پای خود شنا می‌رود.

لینک فیلم