این موزها از لحاظ ژنتیکی نسبت به سایر آفات مقاوم هستند.

به گزارش افکارنیوز، موز قرمز رنگ گونهای از موزهای وحشی است که میوه بومی آمریکای جنوبی است و بسیار شیرینتر از سایر موزها از جمله موز زرد رنگ است. رشد این موز بسیار آهستهتر از موزهای زرد است و معمولا ۱۰ ماه طول میکشد تا میوهها برسند. این میوه معمولا صادر نمیشود و در کلمبیا و اکوادور به فروش میرسد. این موزها از لحاظ ژنتیکی نسبت به سایر آفات مقاوم هستند.

کد خبر: 199080