به گزارش افکارنیوز، شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۶/۹ / ۹۱ کمیسیون امور زیربنای، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۹۱/۱۶۲۶۰ مورخ ۱۴/۴ / ۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب ۱۳۵۳ تصویب کرد: بهای صید و شکار جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به مهر «دفتر هیئت دولت» به قرار زیر است. در این جدول نرخ ضرر و زیان در ۴ رده پستانداران، خزندگان، پرندگان، آبزیان و سخت‌پوستان آمده است.

بر اساس این جدول بیشترین و کمترین نرخ ضرر و زیان صید و شکار مربوط به شکار یوزپلنگ و صید انواع ماهی‌های آبهای داخلی است که به ترتیب برابر ۲۵۰ میلیون ریال و ۱۰۰ هزار ریال می‌شود.

در این جدول آمده است که شکار انواع دیگر گربه وحشی برابر ۳ میلیون ریال است.

همچنین صید مرجان دریایی و سیست آرتیا(هر کیلو) برابر ۱۰ میلیون ریال است.