به گزارش افکارنیوز، برو کنار دیگه!

بوق: مسیرت کجاست؟

بووق: شما آژانس خواسته بودید؟

بوووق: سلام حاجی، فدات!

بوق بوق: حله آقا حله!

بووق بووق: در پارکینگو بده بالا!

بوق بوق بوق: عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد!

بووووووق: دیدی از جا پرید؟ هرهرهر!!!

بووووووووووووووووووق: برو کنار دیگه!

بووووق بووووق : هووووووی ، الان نوبت منه !