امیرحسین انبارداران مدیر مسئول نشر مجنون و از روزنامه نگاران سابق کیهان، مدیر مسئول خبرگزاری برنا شد.

به گزارش فردا؛ خبرگزاری برنا تحت نظر سازمان ملی جوانان است که تا چندی پیش مهرداد بذرپاش مدیرعامل این سازمان بود.