به گزارش افق،مأموران پليس امنيت اخلاقي بندرعباس در پي كسب خبر واصله مردمي مبني بر اينكه فردي در يك منزل واقع در دو راهي ايسيني بندرعباس محل پاتوق فساد و فحشا و تهيه و توزيع مواد مخدر داير كرده و با انتقال دختران فراري اقدام به روابط نامشروع مي كند، موضوع را در دستور كار قرار دادند.مأموران با انجام تحقيقات كامل در يك اقدام ضربتي و غافلگيرانه در بازرسي از منزل و محل موصوف ۴ دختر و پسر را به اتهام رابطه نامشروع دستگير و مقداري آلات لهو و لعب كشف و ضبط كردند.