به گزارش افکارنیوز، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۱۵ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان پربارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان کهگیلویه و بویر احمد در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۰ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان گیلان ۵۰۱ میلیمتر بارش رخ داده است.

میزان بارش استان گیلان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۳۱ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون، در استان چهارمحال و بختیاری ۴۵۲ میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله یک درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین سیستان و بلوچستان کم بارش ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده است.

حجم بارش های استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۶۴ میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارش استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۷۸ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۸ درصد کاهش نشان می دهد.

پس از این استان، یزد با ۷۴ میلیمتر و کرمان با ۸۱ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان یزد در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۷ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان کرمان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۷ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله هشت درصد کاهش نشان می دهد.