به گزارش افکارنیوز، این گل زیبای ترسناک هر چه باشد، از مگس کش خوشگل تر است!!!

برای پرورش این گیاه به چیزهایی نیاز دارید از جمله دستور العمل، گلدان، کود و از همه مهم تر تخم گیاه!‬

نکاتی در مورد نگه داری و پرورش این گیاه فوق العاده:

گلهای کوچکی که در ماه خرداد در روی ساقه های طویلی آشکار میشوند باید چیده شوند تا باعثضعف گیاه نگردند. تغذیه بیش از حد و یا دست زدن به پُرزهای حساس باعثاز بین رفتن و مرگ گیاه می شود و باید در مقابل این وسوسه مقاومت کرد.

پس از ۵ تا ۱۵ روز درهای زندان به آهستگی باز میشود، درحالی که فقط بقایای جسد زندانی دیده میشود.