این موش بخت برگشته به داخل آب افتاده و از قضا گرفتار قورباغه شکمو شده است. ابتدا قورباغه سعی زیادی در خوردن موش کرد اما سرانجام موش توانست از دستش بگریزد و جان سالم به در برد.

کد خبر: 204215