به گزارش افکارنیوز، غلامحسين الهام تصريح کرد: تقویت تولید داخلی و اقتصاد ملی ایجاد امید خواهد کرد و مردم قطعاً حماسه بزرگی را در انتخابات آینده خواهند آفرید. وي ادامه داد: مردم مبانی را میشناسند، انقلابشان را دوست دارند و بر این اساس سرنوشتشان را خودشان تعیین میکنند، بنابراین همه لوازم برای ایجاد شور ملی برای شرکت در انتخابات وجود دارد و دولت هم باید شرایط را مستعد کند.