به گزارش افکارنیوز،در ادامه سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت، مجلس تصویب کرد که مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کند و پدران هم از دو هفته مرخصی برخوردار شوند. مصوبه ای که البته به دلیل تامین نشدن بار مالی مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت.

با وجود مخالفت عده ای مبنی بر این که طرح های اینچنینی باعثمیشود فرصت های اشتغال کمتری نصیب زنان شود اما این طرح طرفدارانی هم داشت که به گفته رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طرفداران این طرح میتوانند همچنان به اجرای آن امیدوار باشند چون به مجلس برمیگردد و بار مالی اش تضمین میشود.

با تصویب نهایی این طرح، علاوه بر افزایش مرخصی زایمان مادران، اتفاق مهمی که می افتد در نظر گرفتن دو هفته مرخصی با تولد فرزند برای پدران است. اتفاقی که اگرچه در ایران برای اولین بار است رخ میدهد اما در کشورهای دیگر سالهاست که وجود دارد.

در اینفوگرافیک زیر می توانید نگاهی داشته باشید به میزان مرخصی زایمان زنان و مردان در کشورهای مختلف دنیا؛