نايبرييس شوراي اسلامي شهر اهواز گفت: قيمت قبور بايد بر اساس مصوبه شوراي شهر اعمال شود و افزايش قيمت، بدون تصويب شورا غيرقانوني است.

به گزارش ایسنا، " سیدمهدی آلبوشوکه "، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ۲۸ مرداد سال ۸۶ شورای شهر اهواز و با پیشنهاد شهرداری، قیمت قبور تعیین شد و با توجه به اینکه پس از آن تاریخ لایحه دیگری در این زمینه به تصویب شورا نرسیده است، لازم است همان قیمت‌های مصوب اعمال شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورا، قبور واقع در قطعات یک تا ۲۰ به قیمت ۸۵۰ هزار تومان، قبور قطعه ۳۶،۷۵۰ هزار تومان، قبور قطعه ۲۴،۶۵۰ هزار تومان و قبور قطعه ۳۲،۴۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، این در حالی است که بر اساس مراجعاتی که به شورای شهر می‌شود مشخص شده که این قبور به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر به فروش می‌رسند.

آلبوشوکه با بیان اینکه شورای شهر تنها وظیفه تصویب و تعیین قیمت قبور را بر عهده دارد، تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر و برای کمک به شهروندان نیازمند، با تشخیص مدیرعامل سازمان بهشت‌آباد ۳۰ درصد قیمت مصوب قابل کسر است.

نايبرييس شوراي شهر اهواز خاطرنشان كرد: سازمان بهشتآباد اهواز قطعه ۲۰ را به ۲ قسمت "الف" و "ب" تقسيم كرده و قيمتهاي متفاوتي براي هر قسمت در نظر گرفته است. اگر قيمت قبور نيازمند تغيير است مسئولان سازمان بهشتآباد ميتوانند با مراجعه به شوراي شهر و ارائه قيمتهاي پيشنهادي، نسبت به تعديل قيمت قبور اقدام كنند، ولي متاسفانه اين سازمان بدون اطلاع شوراي شهر قيمت قبور را افزايش داده است.