افکارنیوز: حسین نادری منش در مصاحبه با واحد مرکز خبر ؛ با بیان اینکه اقدامات ابتدایی تدوین آئین نامه مورد نیاز برای دو مرحله ای شدن آزمون دکتری انجام شده است ، افزود : این آئین نامه اوایل پائیز ابلاغ می شود .
وی به شکایت های متعدد دانشجویان از وضعیت کنونی برگزاری آزمون های دکتری اشاره و هدف از دو مرحله ای شدن این آزمون را جلوگیری از اتلاف وقت و رجوع مکرر دانشجویان به دانشگاه های مختلف و برگزاری آزمون های هماهنگ و استاندارد اعلام کرد.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در مرحله نخست پذیرش دانشجو، با غربالگری ابتدایی متمرکز، صلاحیت عمومی و سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجویان بررسی و با همکاری دانشگاه ها، آزمونی خاص نیز از آنها گرفته می شود.
نادری منش گفت: درمرحله دوم، با توجه به رتبه بندی دانشجویان و تراز علمی دانشگاه ها، افراد ۲ تا ۳ برابر ظرفیت هر دانشگاه، به دانشگاه هایی که درخواست کرده اند معرفی می شوند.
وی افزود: در این مرحله دانشگاه ها با توجه به معیارهای علمی خود با این افراد مصاحبه می کنند و واجدان شرایط را به اندازه ظرفیت خود می پذیرند.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشجویان باتوجه به شناخت شخصی خود دانشگاه های مورد نظر خود را انتخاب می کنند، گفت: ‌ اگر نیاز باشد، امکان مشاوره برای انتخاب دانشگاه مناسب را، نیز برای این افراد فراهم خواهیم کرد.