حميدرضا خرمگاه رئيس مرکز مراقبت بعد از خروج سازمان زندانها و اقدامات تاميني استان تهران ذر گفتگو با افکارنیوز گفت: درسال ۱۳۹۱ به ۴۶۹ نفر مددجوي تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران مبلغ چهل و هفت میلیارد و ده میلیون ريال تسهيلات اشتغال اعطا شده است.

خرمگاه اظهار داشت: ۴۳۴ نفر از این مددجویان مرد و ۳۵ نفر دیگر از مددجویان نسوان تحت پوشش مرکز هستند که در طرحهای شغلی مولد پایدار شامل فعالیتهای تولیدی - صنعتی - خدماتی و کشاورزی از این تسهیلات بهره مند شده اند.

وی در ادامه به خبرنگارافکارنیوزگفت: طرح های شغلی در استان تهران پس از بررسی های مددکاری و مشاوره ای متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، روانی و خانوادگی مددجو بر اساس شغل قبلی، مهارت حرفه ای و نیز تمایل مددجو اعطا می شود.

رئيس مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران در پايان تاکيد داشت وام اشتغال مرکز با نظارت مستقيم مددکاران اجتماعي با هدف بازاجتماعي نمودن زندانيان آزاد شده و پيشگيري از تکرار جرم آنها و در نهايت بازگشت سعادتمندانه اين قشر آسيب ديده به زندگي سالم اجتماعي پرداخت مي شود.