نتايج يک تحقيق نشان داد: چرتهاي کوتاه و بدون رويا توانايي يادگيري مغز را شارژ مجدد ميکنند.

به گزارش ایسنا: منطقه کرمانشاه، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با انجام تحقیق بر روی ۴۴ نفر به این نتیجه رسیدند که چرت زدن باعثمی‌شود امواج مغزی به نام دوکهای خواب یا(Sleep spindles) فعال شده و باعثدرهم تنیدگی مناطق مختلفی از مغز شده و مسیر را برای یادگیری مطالب جدید فراهم کند.

دوکهای خواب در واقع پالس‌های سریع الکتریکی هستند که مطالب ذخیره شده در بخش هیپوکامپوس مغز را به کورتکس پیشانی منتقل می‌کنند و این امر باعثمی‌شود تا فضای لازم در محیط محدود هیپوکامپوس برای ضبط اطلاعات جدید فراهم شود.

بر اساس نتايج اين تحقيق که در مجله Current Biology منتشر شد، فعاليت دوکهاي خواب بيشتر در زمان چرتهاي بدون رويا شروع ميشود.