کارامبولا، ميوه ستارهايپی‌تایا، میوه اژدها


دوریان، میوه بدبو!(Durian)یانگ‌می، توت فرنگی چینی(Yangmei)


رمبوتان(Rambutan)جک فروت(Jackfruit)


نونی(Noni)لیچی(Lychee)


منگوستین(Mangosteen)
کامکوات(Kumquat)


خربزه خاردار(Horned Melon)