دانشجویی، برای حمایت از بنیاد قلب انگلیس، گله گوسفندی را به شکل قلب درآورد.

به گزارش افکارنیوز، کریس مایر ایوانز، برای جلب حمایت مالی از بنیاد قلب در انگلستان به ذهنش رسید که گوسفندان را به گونه ای کنار هم جمع کند که منظره ای به شکل قلب درست شود. او با کمک گرفتن از یک مزرعه دار به خواسته خود رسید.

کریس با کندن گودالی به شکل قلب، در زمین سعی کرد گوسفندان را منظم کند؛ اما آنچه می خواست نشد تا سرانجام راهی یافت که خواسته اش دقیقا شکل بگیرد: در کنار هم گذاشتن آخوری به شکل قلب.

وی با سماجت و صرف ۶ ساعت وقت به خواسته اش رسید و عکسی گرفت از گوسفندانی که قلب می خورند!

کد خبر: 210872