به گزارش افکارنیوز، حرکت رو به رشد زنان در عرصه کارآفرینی نشان از توان بالای آنان برای حضور در بازار جهانی است.

فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: یک درصد از ثروت دنیا در اختیار زنان است و ۱۰ درصد درآمدها نیز به زنان تعلق دارد.

وی در ادامه افزود: این درحالی است که زنان ۱۴ درصد پست های مدیریتی، ۶۶ درصد نیروی کار و ۵۰ درصد مواد غذایی تولیدی را درجهان در دست دارند.

وی اظهار داشت: زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای سطح اقتصادی خانواده و رشد کشورهای خود به حساب می‌آیند.

عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: موفقیت زنان کارآفرین در حوزه اقتصاد نه تنها کسب درآمدها و سودهای مناسب خواهد بود بلکه انبوهی از منافع اجتماعی و فرهنگی را نیز به دنبال دارد.