افكار نيوز - رئیس سازمان ثبت احوال کشور امروز همزمان با راه اندازی سامانه ثبت تغییرات کد پستی ایرانیان افزود: کارت ملی این افراد با همان مشخصات و بدون تغییر و فقط با تغییر کد پستی جدید، برای آنان صادر و به نشانی جدید ارسال خواهد شد.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه این سامانه همه مهاجرت های درون و برون شهری شهروندان را رصد خواهد کرد، گفت: کارت ملی جدید افراد، حداکثر در یک ماه به نشانی آنان ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح از حدود دو ماه گذشته، به صورت آزمایشی آغاز شده است، گفت: این سامانه مانع از حضور فیزیکی شهروندان، در شعب ثبت احوال می شود.

ناظمی اردکانی افزود: شهروندانی که از محلی به محل دیگر نقل مکان می کنند، باید با مراجعه به این سایت، نشانی جدید خود را وارد کنند و پس از آن، در دو روز کارت ملی جدید درخواست کننده با کد پستی جدید صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در کارت ملی جدید، هیچ گونه تغییری به جز تغییر در کد پستی ایجاد نخواهد شد. ناظمی اردکانی گفت: پس از صدورکارت ملی جدید، این کارت حداکثر در مدت یک ماه به نشانی جدید درخواست کننده ارسال خواهد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ‌ وی افزود: تا زمان درخواست کارت جدید، کارت ملی قبلی کماکان معتبر خواهد بود. رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه برای تغییر و دریافت کارت ملی جدید، مبلغ هزار تومان از متقاضی دریافت خواهد شد، گفت: مأموران پستی پس از تحویل کارت ملی جدید از فرد متقاضی، کارت ملی قبلی را دریافت می کنند و به ثبت احوال تحویل خواهند داد.

وی تصریح کرد: برای صدور کارت ملی با کد پستی جدید، نیازی به عکس یا مدارک دیگر نیست.

ناظمی اردکانی همچنین گفت: از دهه فجر امسال، همه فعالیت های ثبت احوال کشور مکانیزه خواهد شد. وی همچنین از راه اندازی آرشیو الکترونیکی در اداره ثبت احوال، در آینده نزدیک خبر داد.

/ب.