سردار اسکندر مومنی با بیان این مطلب افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی به دو شیوه نظارت فرآیندی و نتیجه محور بر عملکرد آموزشگاههای راهنمایی و رانندگی نظارت می کند. در نظارت فرآیندی بر نحوه فعالیت مربیان و تدریس آنان نظارت می شود و در نظارت نتیجه محور که از چند ماه گذشته در کشور آغاز شده آموزشگاهها در زمینه تربیت و آموزش رانندگان با یکدیگر مقایسه می شوند.

به گزارش مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: نرم افزار نظارت نتیجه محور در آموزشگاهها تهیه شده و آموزشگاهها بر اساس آن با یکدیگر مقایسه می شوند.

سردار مومنی گفت: بر اساس بررسیهای پلیس، ۵۰ درصد آموزشگاههای رانندگی از نظر آموزش رانندگان کارآیی لازم را ندارند.

وی اظهار کرد: همچنین از زمان اجرای این طرح تا کنون دو آموزشگاه که نسبت به سایر مراکز در آموزش افراد تخلف بیشتری داشتند، پلمپ شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: باید سعی کرد تا افراد آموزش دیده در آموزشگاههای رانندگی دانش نظری و مهارت عملی لازم را برای رانندگی کسب کنند.