به گزارش افکارنیوز، مرتضی طلایی با اشاره گروه هایی که حضورشان در انتخابات شورای شهر تهران به سود پایتخت خواهد بود گفت: حتما در میان مدیریت شهری نیروهای توانمند، کار آمد و صاحب نظر نخبه ای هستند که حضورشان در شورای شهر تهران می تواند به نفع شهر باشد.

وی با اشاره به تجربه شورایاران طی سال ها ی گذشته در بحثمدیریت شهری گفت: شورایاران طی سال های گذشته مسیری را طی کرده اند ودر این مرحله باید نقشی برای آنها تعریف شود.

این عضو شورای شهر تهران معتقد است: اصناف می توانند سهم قابل توجهی در شورای شهر پایتخت داشته باشند و نزدیک به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد صنفی در تهران مشغول به فعالیت هستند و با توجه به این که بخش قابل توجهی از عملکرد اصناف در تعامل با مدیریت شهری است باید در پارلمان شهری نماینده داشته باشند.

طلایی افزود: نظام دانشگاهی و آموزش و پرورش باید نماینده ای در شورای شهر تهران داشته باشندو این طیف گسترده باید احساس کنند فردی حقوق آنها را در شورا ی شهر تهران دنبال می کند.

به گفته وی باید از ظرفیت های زنان در شورای شهر تهران استفاده شود.

به اعتقاد رئییس کمیسیون شورای شهر تهران اولویت های شورای شهر چهارم باید توسعه فرهنگی و اجتماعی باشد. زیرا تهران از لحاظ کالبدی در این سال ها پیشرفت های خوبی داشته است.

طلایی یاد آور شد: برای توسعه عمرانی باید نگاهمان به توسعه جنوب و شرق پایتخت باشد تاتوسعه ای عادلانه و متوازن در سرانه های خدماتی و رفاهی شهر داشته باشیم.

رئییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی تاکید کرد: برای داشتن شهری انسان مدار،اخلاقی و فرهنگی باید بر روی پروژه های فرهنگی اجتماعی سرمایه گذاری کرد .