افکارنیوز: نتایج این آزمایش ها نشان می دهد که میزان آلودگی گوشی های تلفن همراه به انواع باکتری ها و میکروب ها ۵۰۰ برابر کاسه توالت است.

محققان می گویند با توجه به اینکه گوشی ها تلفن همراه در جیب یا کیف گذشته می شود و این مکان ها معمولا گرم هستند و کاربران نیز به طور مداوم، گوشی را در دست می گیرند، باکتری ها و میکروب ها به راحتی تکثیر پیدا می کنند و از آنجایی که هر فردی به طور عادی در شبانه روز، بارها دست خود را روی صورت و دهان می گذارد، این میکروب ها و باکتری ها از طریق دهان وارد بدن می شوند.

نتایج تحقیقاتی که پیشتر نیز انجام گرفته بود نشان می داد که صفحه کلید رایانه ها نیز محیط بسیار مناسبی برای رشد و نمو میکروب هاست.