علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) ۱۵ اسفند در نامهای به محمدحسین یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی رسماً از سمت خود کنارهگیری کرد اما این موضوع امروز و با پذیرش از سوی یادگاری، رسانه ای شد.

به گزارش آتی نیوز، با مشاهده متن استعفای متقیان، نکات مهم و جالبی به چشم می خورد. از جمله آنجا که او می گوید: " در طول مدت مسئولیت جنابعالی، توفیق اطلاع از نظرات شما در هیئت مدیره خبرگزاری حاصل نشد ".

معنای ساده این جمله، عدم ارتباط رئیس جهاد دانشگاهی با مسئول رسانه مهم و تاثیرگذاری چون ایسنا خواهد بود که نمی توان آنرا صرف یک مشغله کاری دانست و به نظر می رسد همین شواهد باعثخداحافظی پیش از عزل متقیان شده است.

بیان جملاتی چون " متاسفانه شرایط به نحوی است که علیرغم میل باطنی ادامه حضور خویش در خبرگزاری دانشجویان ایران را به مصلحت نمی‌دانم " نیز از آن مواردی است که آشنایان با سیستم اداری کشور، معنای آنرا به خوبی می دانند و متوجه اند استفاده از این کلمات، چه بار معنایی به همراه خواهد داشت.

هرچند زمان اعلام شده توسط متقیان و زمان رسانه ای شدن حکم استعفا نیز نشان می دهد این اختلاف نظر و فشار روی مدیرعامل مستعفی ایسنا به چند روز اخیر بازنمی گردد.

آخر اینکه با انتصاب اعضای شورای سیاستگزاری رسانه ای جهاددانشگاهی، مشخص شد که متقیان حتی در بین افراد مشورت دهنده به رییس جهاد دانشگاهی نیز جایی نداشته و افرادی همچون سرودلیر و والی زاده با خاستگاه مشخص رسانه ای وارد این تیم شده اند.

شاید به همین دلایل باشد که احسان قاضی زاده چهره شناخته شده مطبوعات، راضی به پذیرش این سمت نشده است. البته شاید.