به گزارش خبرنگار افکار به نقل از خبرگزاری " ایونا" ؛ توانایی احساسی کسانی که به طور منظم از مواد مخدر استفاده می کنند به مرور کم رنگ و کم رنگ تر می شود و کم کم بی حس و کرخت می شوند. این اعتیاد آنان را از نظر روحی- عاطفی نیز سرد و کرخت می کند، چنان که برایشان سخت است مسائل را همانگونه که شما می بینید درک کنند و سرانجام به جایی می رسید که احساس تنهایی می کنید.

اگر اطلاعات و دانش کافی نداشته باشید، برقرار کردن رابطه ای موفق به اندازه کافی دشوار است، چه برسد به اینکه با فردی معتاد نیز درگیر شده باشید. آیا گمان می کنید منظورم این است که فرد معتاد استحقاق عشق و دوست داشته شدن را ندارد؟ البته که منظورم این نیست. بلکه منظورم این است که فرد معتاد باید به طور کامل سالم و پاک شود و خودش را از شر اعتیادی که بدان مبتلا شده است خلاص کند و درد و مشکلی را که باعثشده است او به اعتیاد روی بیاورد، قبل از آنکه با کسی رابطه برقرار کند، درک کند و بفهمد. مطمئنم پیش تر خیلی سعی کرده اید کاری کنید که بر او تاثیر بگذارید و او را تشویق کرده اید تا ترک کند، اما یک بار دیگر برای آخرین بار هم شده این مراحل را امتحان کنید:

۱ - به نامزد یا همسر تان بگویید دیگر نمی خواهید با آدمی معتاد زندگی کنید.

۲ - به او بگویید فقط به یک شرط با تو زندگی می کنم و آن این است که هر چه زودتر برای درمان و ترک اعتیاد اقدام کنی.

۳ - به او بگویید چناچه بی معطلی برای ترک اقدام نکند و کمک نگیرد، او را ترک خواهید کرد و هرگز نیز بر نخواهید گشت.

۴ - سر حرفتان بایستید و چناچه بی درنگ اقدامی در جهت ترک اعتیادش نکرد یا هیچ کمکی نگرفت، با او قطع رابطه کنید.

۵- رابطه را از سر نگیرید مگر اینکه او از هر گونه آلودگی پاک شده باشد و به راستی ترک کرده باشد و در یک برنامه اصلاحی و رهایی از اعتیاد شرکت کرده و همچنین تغییرات رفتاری و شخصیتی چشمگیری کرده باشد.