به گزارش افکارنیوز:قاضي سيامك مديرخراساني در گفتوگو با ايسنا، اظهاركرد: به دليل وجود نواقصي در پروندهي اختلاس از شركت بيمه، پرونده جهت رفع نقص به دادسراي كاركنان دولت ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ۸ اسفند ماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان برگزار شد و تاکنون ۳ جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده است.

اين پرونده داراي ۵۴ متهم است و باتوجه به اعادهي پرونده به دادسرا زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه مشخص نيست.