شنیده شده است سید ابوتراب فاضل مدیر عامل ایلنا نیز استعفا خود را تقدیم هیات مدیره این خبرگزاری کرده است.

به گزارش تیتر یک، خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر به دلیل آنچه عدم تامین بودجه و مسائل مالی خوانده شده در آستانه تعطیلی است.

همچنین شنیده شده است سید ابوتراب فاضل مدیر عامل ایلنا نیز استعفا خود را تقدیم هیات مدیره این خبرگزاری کرده است.

خبرهای رسیده از خبرگزاری کار ایران حاکی از آن است که به خبرنگاران این رسانه گفته شده است در صورت ادامه فعالیت خبرگزاری در سال اینده برای تداوم همکاری با آنها تماس گرفته خواهد شد.

گفتنی است که جلسه ای در روز چهارشنبه هفته جاری مبنی بر بررسی علت این تصمیم از سوی هیات مدیره ایلنا برگزار می شود و تصمیم نهایی برای ادامه یا تعطیلی این رسانه وابسته به خانه کارگر اتخاذ خواهد شد.