ديروز برخي سايتهاي غيررسمي خبري مبني بر تعطيلي فعاليت خبرگزاري كار ايران (ايلنا ) منتشر كردند كه بدينوسيله اين اخبار تكذيب ميشود .

ایلنا اعلام کرد:

بر اين اساس اعلام ميگردد كه خبرگزاري ايلنا هيچ تصميمي مبني برتعطيلي اين مجموعهخبري ندارد و اين رسانه همچنان به فعاليت خود در عرصه اطلاع رساني ادامه ميدهد.