نویسنده وبلاگ "مهر جاودان" نوشت:

یاد فاطمیه سال ۱۳۸۳ بخیر؛ شب چهارم خ فلسطین، مَردم پشت در ایستاده اند تا درها باز شود عده ای ۴ ساعت قبل از شروع آمده اند که بتوانند بروند جلوی حسینیه تا آقا را بهتر رؤیت و زیارت کنند، ما هم گوشه ای ایستادیم تا درها باز شود، از گیت ها که رد شدم، رسیدم به گیتی که باید کارتم را نشان می دادم.دیدم همین آقا سیدمحمد حسینی که مجری سابق صدا و سیما بود و الان به خدمت ضد انقلاب ها و وطن فروشان در آمده است ایستاده و از یکی پاسدارها خواهش می کند که اجازه بدهد برود جلوی حسینیه امام خمینی(ره) بنشیند، اصرار از آقای حسینی بود و رد درخواست از پاسدار وظیفه شناس، فقط می گفت: کارت...، آخر سر هم آقای "ق" از اعضای دفتر رهبری آمد و یک کارت داد تا این بنده خدا که برود جلو بنشیند، آقا حسینی ذوق زده گیت را رد کرد...، داخل حسینیه وقتی حضرت آقا آمدند ملت از جا بلند شد و شعار داد، آقای حسینی هم شعار می داد و هم اشک می ریخت...!