به گزارشافکارنیوز،در شیوه‌نامه ثبت‌نام نوآموزان و دانش‌آموزان استثنایی در سال تحصیلی ۹۳۹۲ آمده است: به منظور نظارت، بررسی و رفع مشکلات احتمالی در زمینه ثبت‌نام دانش‌آموزان استثنایی در سطح استان، ستاد ثبت‌نام با برنامه‌ریزی دقیق بر حسن اجرای ثبت‌نام و جای‌دهی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس استان نظارت کامل خواهد داشت.

* ثبت‌نام دانش‌آموزان استثنایی فقط از طریق سامانه الکترونیکی

ثبت‌نام تمام دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی استثنایی فقط از طریق سامانه الکترونیکی(سناد) انجام می‌شود.

در هنگام ثبت‌نام حضور پدر و مادر یا ولی قانونی به همراه دانش‌آموز در بدو ورود به هر یک از دوره‌های تحصیلی ضروری است.

ثبت‌نام نوآموزان و دانش‌آموزان استثنایی که برای نخستین بار به مدارس و کلاس‌های خاص مراجعه می‌کنند با ارائه شناسنامه سلامت، شناسنامه و تصویر صفحه اول آن، کاربرگ‌های تکمیل شده سنجش هوش، شنوایی، بینایی، جسمی حرکتی، چند معلولیتی، ADI - R اختلال‌های رشدی فراگیر(طیف اوتیسم) و کارنامه قبولی پایه قبلی برای گروه‌های مختلف استثنایی انجام می‌شود.

* اولویت جا‌ی‌دهی نوآموزان و دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی

ثبت‌نام در دوره متوسطه اول پیش‌حرفه‌ای و دوره متوسطه دوم حرفه‌ای با ارائه معرفی‌نامه از اداره آموزش و پرورش استثنایی استان و کاربرگ تأیید شده هدایت حرفه‌ای دانش‌آموز که اولویت رشته‌های مهارتی او در آن مشخص شده باشد، انجام می‌شود.

بر این اساس اولویت جا‌ی‌دهی نوآموزان و دانش‌آموزان به جز گروه‌های با کم توان ذهنی در تمامی دوره‌های تحصیلی با توجه به توانمندی دانش‌آموز بر اساس ضوابط مربوط در مدارس عادی انجام می‌شود.

دانش‌آموزان با هوشبهر عادی گروه‌های آسیب دیده شنوایی، بینایی، معلول جسمی حرکتی، اختلال‌های رفتاری هیجانی در صورت توانمندی می‌توانند در تمامی دوره‌های تحصیلی بر اساس شیوه‌نامه آموزش تلفیقی فراگیر در مدارس عادی ثبت‌نام کرده و از خدمات مربوطه برخوردار باشند.

*طول دوره آموزش متوسطه اول پیش حرفه‌ای و متوسطه دوم حرفه‌ای ۳ سال است

بر اساس این شیوه نامه با توجه به تغییر ساختار نظام آموزشی، تمام دانش‌آموزان قبولی پایه ششم ابتدایی در گروه‌های مختلف استثنایی در پایه اول متوسطه اول استثنایی ثبت‌نام می‌شوند.

طول دوره آموزش متوسطه اول پیش حرفه‌ای و متوسطه دوم حرفه‌ای ۳ سال است و برای دانش‌آموزانی که نتوانند دوره را در ۳ سال طی کنند تا دو سال دیگر قابل افزایش است.

شرایط ثبت‌نام و قوانین آموزشی آموزشگاه‌های غیر دولتی استثنایی همانند مدارس دولتی استثنایی است و در سایر موارد قوانین مدارس غیر دولتی عادی در این مدارس اعمال می‌شود.

* دریافت هر گونه وجه به استثنای حق بیمه و بهای کتاب‌ درسی هنگام ثبت‌نام ممنوع است

در این شیوه‌نامه همچنین جدول ساختار آموزشی گروه‌های مختلف استثنایی، تعداد حداقل و حداکثر نوآموز و دانش‌آموز در کلاس و شرایط سنی ورود به دوره‌های تحصیلی ذکر شده است.

دریافت هر گونه وجه به استثنای حق بیمه و بهای کتابهای درسی هنگام ثبتنام ممنوع است و مواردی هم که در این شیوهنامه ذکر نشده باشد، مفاد شیوهنامه ثبتنام آموزش و پرورش عادی و آییننامه اجرایی مدارس و دیگر شیوهنامههای گروههای مختلف استثنایی ملاک عمل خواهد بود.