به گزارشافکارنیوز، با توجه به پایان فراخوان نوبت اول، در راستای تکمیل ظرفیت های موجود، بدینوسیله از کلیه ودیعه گذاران حج تمتع مورخ ۲۱/۸ / ۱۳۸۴ لغایت ۲۰/۹ / ۸۴ که در بانک ملی ثبت نام کرده اند، دعوت بعمل می آورد منظور تشرف به حج تمتع ۱۳۹۲ جهت تکمیل ظرفیت های موجود، به کاروان های اعلام شده درسطح استان مراجعه و ثبت نام نمایند.

واجدین شرایط تشرف قبلا میتوانند با مراجعه به سامانه http: / / haj۹۲. ir از ظرفیت خالی و فهرست اسامی مدیران کاروانهای استان(به تفکیک شهر و شهرستان) مطلع و از ۱۰ صبح روز شنبه تاریخ ۱۴/۰۲ / ۱۳۹۲ برای نام نویسی در ظرفیت خالی هر کاروان اقدام نمایند. ضمنا " چنانچه ظرفیت ۵۰% ثبت نام اینترنتی(غیرحضوری) هر کاروان در مرحله تکمیل نشده باشد، افراد میتواند در سقف تعیین شده، بصورت غیر حضوری از طریق آدرس وسامانه فوق ثبت نام اینترنتی را داشته باشند.

تاکید میکند، از آنجائیکه این فراخوان فقط به منظور تکمیل ظرفیت خالی کاروان ها است از اینرو به محض تکمیل ظرفیت کاروان ( در سطح شهر و شهرستان ) امر ثبت نام نیز متوقف می شود . ضمنا" در مراجعات حضوری ثبت نام بر اساس مراجعه افراد می باشد که در صورت مراجعه همزمان ، نام نویسی با رعایت اولویت و سابقه ثبت نام بانکی از افراد فوق خواهد بود.