به گزارشافکارنیوز،در ۶ جلسه قبلی دادگاه به اتهامات سه متهم پرونده رسیدگی و اولیا دم قربانیان شکایت خود را مطرح کردند. همچنین معاون سابق نظارت بر زندان و بازداشتگاههای دادستانی تهران نیز به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد.

از سوی دیگر عبدالحسین روح الامینی از دادگاه خواسته آقایان پورمحمدی، محسنی ارژه ای و دری نجف آبادی به عنوان شاهد در جلسه دادگاه حاضر شوند.