به گزارش افکارنیوز،علی اکبر حیدری فر در خصوص رد صدور کیفرخواست جدید از سوی سخنگوی قوه قضائیه و شاکیان پرونده اظهار داشت: من نگفتم برای قضات کیفرخواست جدید صادر شده است. فقط گفته بودم که ادعاهای جدیدی علیه قضات متهم در پرونده صادر شده است. نظر آقای اژه ای نیز در این خصوص متین می باشد.

این متهم پرونده کهریزک همچنین در خصوص عکس حضور قربانیان در اغتشاشات گفت: این عکس ها را با مستندات آن تقدیم دادگاه کردم.