جنگل‌های این پارک زیست‌گاه جانورانی چون خرس، گرگ و تعداد زیادی از گونه‌های نادر پرندگان است.

به گزارش افکارنیوز، آبهائی که در طول هزاران سال بر روی سنگهای آهکی و گچی جاری بودهاند، موجب رسوب دیوارههای تراورتی شدهاند که خود نوعی سد طبیعی به وجود آورده است که به نوبه خود موجب پیدایش مجموعهای از دریاچهها، غارها و آبشارهای زیبا شده است. این فرایند زمین شناختی هنوز نیز ادامه دارد. جنگلهای این پارک زیستگاه جانورانی چون خرس، گرگ و تعداد زیادی از گونههای نادر پرندگان است.

کد خبر: 219341