افکارنیوز:
به گزارش واحد مرکزی خبر، برای اجرای این طرحها یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه و سرمایه گذاری شده است.

ساخت ۲ مخزن آب ده هزار مترمکعبی در اسلامشهر، بیمارستان ۹۶ تختخوابی هشتگرد، ۷ مسیرارتباطی در شهرستانهای استان، ۵۵ طرح آموزشی، ۴۳ طرح کشاورزی، ۱۸ طرح جامع بوستان شهری، طرحهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و آماده سازی ۶ هزار واحد مسکن مهر از مهمترین این طرحهاست.

همچنین کار اجرایی ساخت تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهربا حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.

برای اجرای بخش نخست این طرح ۱۲ میلیارد تومان از منابع ملی در نظر گرفته شده است و تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

این تصفیه خانه در مرحله نخست صد هزار نفر ازجمعیت شهرستان را پوشش می دهد و در مرحله دوم به ۶۶۰ هزار نفر افزایش می یابد.

با راه اندازی این تصفیه خانه صددرصد فاضلاب تولیدی شهرستان تصفیه و از پسآب آن در زمینهای کشاورزی استفاده می شود.

با انتقال این پسآبها به زمینهای پایین دست، امکان کشاورزی در ۲ هزار و۵۰۰ هکتار از این اراضی فراهم می شود.