به گزارش افکارنیوز، نرخ بیکاری در میان مردان ۹.۷ درصد و در میان زنان ۱۷.۷ درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری(۱۲.۵ درصد) بیشتر از نقاط روستایی(۸ درصد) است.

نرخ بیکاری نشان می دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند.