بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود، جمعیت کشور هم اکنون از مرز ۷۵ میلیون نفر عبور کرده ‌است.

ساعت جمعیتی این پایگاه در آخرین روز سال گذشته جمعیتی حدود ۷۵ میلیون و ۵۰ هزار نفر را نشان می‌داد.

بر این اساس این عدد هم اکنون از ۷۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ نفر عبور کرده است. این در حالی است که رقم مربوط به جمعیت کشور بر اساس این شمارنده در حال افزایش است.

ساعت جمعیتی این پایگاه در فروردین ماه سال گذشته جمعیتی بیش از ۷۴ میلیون نفر را برای کشورمان نشان می‌داد.

با محاسبه‌ای می‌توان به طور تقریبی گفت که طی یک سال گذشته جمعیت کشور بیش از یک میلیون و۵۰ هزار نفر افزایش یافته است.