نماينده مردم سنقر و کليائي در مجلس گفت: دليل اصلي من براي استيضاح وزير نيرو هم عمل نکردن به وعدههاي داده شده در سنقر بوده که البته هنوز هم ادامه دارد.

به گزارش موج، فدایی ادامه داد: انتظار می‌رفت در بودجه ۹۰ مبلغ قابل توجهی برای پمپاژ آب از سد شهدا و تصفیه آن در نظر گرفته شود و پیشنهاد ما ۱۰ تا ۱۲ ملیارد تومان بود که متاسفانه برای این پروژه در بودجه ۹۰ ردیفی اختصاص داده نشده است. وی اضافه کرد: به دلیل خشکسالی چند ساله اخیر، آبهای زیرزمینی نشست زیادی داشتند که دولت برای خروج از این وضعیت بحثآبرسانی به روستاها مطرح کرد و ۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن در سال ۸۹ در نظر گرفت که از تمام این بودجه تنها حدود ۴۰ درصد آن محقق شده است. مصوبات اصلی و بنیادی اجرایی نشده است

عضو کميسيون اجتماعي در مجلس در خصوص وضعيت جوانان و اشتغال آنان در حوزه انتخابيه خود گفت: در دو سفري که هيئت دولت به سنقر داشته مصوبات خوبي تصويب شده ولي پروژههاي اصلي و استخواندار جامه عمل به خود نديده است. فدائي ادامه داد: احداث کارخانه قند در سنقر که از مصوبات دور اول هيئت دولت بود به دليل اينکه توجيه اقتصادي ندارد در کميسيون ماده ۳۲ دولت رد شد. همچنين اصليترين مصوبه در سفر دوم که احداث کارخانه توليد سيليس و کريستال بود به دليل نبود سرمايهگذار از بخش خصوصي و عدم حمايت دولت هيچگاه اجرايي نشد. وي در پايان ارزيابي خود را از سفر اول و دوم هيئت دولت اينگونه بيان داشت که با وجود اجرايي شدن ۹۰ درصد مصوبات در سفر اول و ۷۰ درصد در سفر دوم، هنوز پروژههاي مهم و بزرگ اجرايي نشده است.