فرد جوانی که گویا و بنا بر اظهارات خود، درباره خدمت سربازیاش با مشکلاتی روبهرو شده بود، در اقدامی تعجبآور، با حضور در پشتبام سازمان وظیفه عموم ناجا، واقع در میدان سپاه، تهدید به خودکشی کرد که این موضوع با حضور نیروهای امدادی، از جمله آتشنشانی و اورژانس و مأموران پلیس، همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک، گفتنی است، مشخص نیست این فرد چگونه توانسته روی پشت بام ساختمان مرکزی سازمان وظیفه عمومی ناجا حضور یابد.

لازم به یادآوری است، باید با این افراد که تلاش دارند با اقدامات تنشزا و جنجالبرانگیز به اهداف خود برسند ـ حتی اگر این درخواستها و توقعات، غیرقانونی و ... باشد یا نباشد ـ برخورد قاطع شود تا هر کسی با مواجهه با هر مشکلی، دست به اقدامات تحریکآمیز نزند.