دانشمندان "ام. آي. تي" نوعي "برگ" مصنوعي توليد کرده اند که قادر است به تنهايي انرژي لازم براي سيستم گرمايشي يک خانه را توليد کند.

به گزارش مهر، این پیل خورشیدی که شبیه یک برگ طبیعی است در آینده می تواند به طور خودکار انرژی الکتریکی تولید کند. این برگ که کمی بزرگ تر از یک کارت اعتباری است، می تواند فرآیند فتوسنتز کلروفیلی گیاهان را با تبدیل نور خورشید و آب به انرژی، بازسازی کند اما یک تفاوت بزرگ با برگ گیاهان دارد. در حقیقت انرژی تولید شده توسط این برگ مصنوعی ۱۰ برابر بیشتر از انرژی است که در فرآیند فتوسنتز طبیعی به دست می آید.

اين برگ مصنوعي مي تواند با استفاده از کاتاليزورهايي چون نيکل و کبالت که در بازار فراوانند و قادرند واکنش هاي شيميايي را شتاب دهند، آب را به عناصر سازنده اش يعني اکسيژن و هيدروژن تجزيه کند.به محض آن که اين عناصر از هم جدا شدند به يک پيل سوختي فرستاده مي شوند و براي توليد برق به کار مي روند.با کمتر از ۴ ليتر آب، اين برگ مصنوعي مي تواند برق لازم براي گرم کردن يک خانه در يک کشور در حال توسعه را تامين کند.برگ مصنوعي قادر است به مدت حداقل ۴۵ ساعت بدون هيچ افت فعاليت به طور مداوم کار کند.