اين فرد كه فعاليتهاي گستردهاي را جهت جذب افراد به اين فرقه در پوشش كمك به حقوق كودكان انجام ميداد در استان كرمان شناسايي و بازداشت شد.

به گزارش فارس، یکی از اهدافی که فرقه ضاله بهائیت خصوصا طرح آموزشی موسوم به روحی در دستور کار خود قرار داده بود برنامه‌ریزی برای ایجاد انحرافات عقیدتی برای کودکان است.

از دیگر ترفندهایی که فرقه ضاله بهائیت همواره از آن استفاده می‌کند، ژست گرفتن به عنوان فعال حقوق بشر است.

گفتني است سرويسهاي اطلاعاتي خارجي نيز جهت ارتباطگيري از پوششهايي همچون ارگانهاي سازمان ملل مانند يونيسف براي ارتباطگيري با ايادي خود استفاده ميكنند.