آقای پونیتر که از همسر ۵۲ سالهاش شاکی است مدعی شده یک هفته پس از زمانی که برگههای طلاق را پر کرده و برای شریک ۲۰ ساله زندگیاش فرستاده متوجه شده که او صاحب ثروت ۲۰ میلیون دلاری است که هرگز حرفش را نزده و ذرهای از آن پول را وارد زندگی مشترکشان نکرده است.

به گزارش خبر،آقای پونیتر با وجود آن که طبق رای دادگاه ۲ میلیون دلار از این ثروت را صاحب شده با تنظیم شکایتی ادعا کرده سهم او از سالهای زندگی مشترک با یک پولدار دروغگو بیش از اینهاست و در حق او و سهمش اجحاف شده است. ظاهرا همسر میانسال این مرد حاضر به پرداخت سهم بیشتر نیست و مدعی است این پول به او ارث رسیده و ربطی به شوهرش ندارد.