به گزارش افکارنیوز، براساس مشخصات شناسنامه ایی اعضای جدید شورای شهرچهارم، عباس شیبانی متولد ۱۳۱۰است ودرحال حاضر ۸۲سال دارد ،شیبانی از شورای دوم دراین نهادشهری حضور دارد.بنابه این گزارش ،محسن پیرهادی نیز متولد۱۳۵۹می باشد که عنوان جوانترین عضوجدید شورای شهررابخوداختصاص داده است.