محققان علوم پزشکی می گویند آزمایشی ابداع کرده اند که می توان با استفاده از آن، هشتاد درصد از موارد تولد نارس را پیش بینی کرد. دکتر استیون گریوز و همکارانش در دانشگاه یان بریگهام اعلام کردند با توجه به نبودن روشی برای ارزیابی این خطر، ما وجود مولکول هایی را در خون مادر بررسی کردیم که بتوان با استفاده از این بررسی، احتمال بروز تولد نارس نوزاد را پیش بینی کرد.

بر اساس مقاله این محققان در شماره اخیر نشریه امریکایی زنان و زایمان، در این روش با استفاده از بررسی سه نشانگر زیستی پروتئینی، پیام هایی را مبنی بر وقوع زایمان زودهنگام می توان دریافت کرد. در این روش، محققان می توانند با استفاده از گرفتن قطراتی از خون مادر در بیست و چهار هفتگی بارداری، احتمال زایمان زودهنگام را تشخیص دهند. به گزارش پایگاه خبری یورک الرت در اینترنت، این روش با موفقیت بر روی هشتاد مادر باردار آزمایش شده است.