به گزارش ایرنا به نقل از شبکه های لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۲۰ و ۱۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه به وقوع پیوسته است.
مختصات جغرافیایی این زمین لرزه در عرض شمالی ۴۰ / ۳۱ درجه و طول شرقی ۳۷ / ۴۹ درجه ثبت شده است.
تاکنون از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نرسیده است.