به گزارشافکارنیوز،علی‌اکبر کسائیان اظهار داشت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیر مسئول نشریه فوتبالیست‌ها به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات افزود: در این جلسه همچنین پرونده نشریه بامداد مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

وی ادامه داد: مدیر مسئول نشریه بامداد و همچنین مدیر عامل یک مؤسسه فرهنگی که در این نشریه بیانیه‌ای صادر کرده بود به اتهام نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش دیگر این پرونده مدیر مسئول نشریه بامداد به اتهام توهین و افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

کسائیان خاطرنشان کرد: هیأت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.