به گزارش افکارنیوز، دکتر شاهین شادنیا، متخصص سم شناسی گفت: با شروع فصل گرما و تردد مردم در حاشیه رود خانه ها و مناطق تفریحی و بیابانی خطر انواع مارگزیدگی و عقرب گزیدگی افزایش می یابد.

وی در مورد رعایت نکات ایمنی در این گونه موارد گفت: بهترین کار در این مواقع دور کردن بیمار از محل حادثه و رساندن آن به نزدیکترین محل درمانی است چون در صورت باقی ماندن در محل امکان گزیدگی مجدد وجود دارد.

وی یادآور شد: از دیگر موارد ایمنی در جهت جلوگیری از مارگزیدگی این است که محل های مورد نظر جهت استراحت را قبل از اقامت بازرسی کنیم و در موقع تردد دراین محل ها بهتر است از کفشهای مناسب استفاده کنیم.

وی خاطرنشان كرد: در زمان مارگزیدگی و عقرب گزیدگی باید عضو مورد نظر را با آتل بسته و آن را پایین تر از سطح قلب قرار بدهیم و از بستن كش، كمربند و تیغ زدن و گذاشتن كسیه یخ باید خودداری كرد زیرا برخی افراد به علت بی اطلاعی از این گونه موارد نه تنها كمكی به بیمار نمی كنند حتی ممكن است آسیب بیشتری را هم به بیمار وارد كنند.