به گزارش افکارنیوز،از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵۵ هزار و ۱۹۷ نفر در کشور متولد شده‌اند که این رقم نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون ۳۰ هزار و ۴۹۶ نفر افزایش داشته است. از تعداد متولدین امسال ۲۸۴ هزار و ۲۶۰ نفر پسر و ۲۷۰ هزار و ۹۳۷ نفر دختر هستند که تعداد پسران نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون ۱۵ هزار و ۶۱۴ نفر و تعداد دختران در همین مدت ۱۴ هزار و ۸۸۲ نفر افزایش داشته است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳۳ هزار و ۳۳ نفر در نقاط شهری و ۱۲۲ هزار و ۱۲۳ نفر در نقاط روستایی متولد شده‌اند که هر یک نسبت به ابتدای هفته جاری تاکنون به ترتیب ۲۳ هزار و ۸۷۸ نفر و ۶ هزار و ۷۰۹ نفر افزایش داشته‌اند؛ این در حالی است که از بامداد امروز تاکنون ۲ هزار و ۱۱ نفر متولد و ۵۰۴ نفر فوت شده‌‌اند.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۹۰۹۷ دار فانی را وداع گفته‌اند که این تعداد نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون ۷ هزار و ۶۴۰ نفر افزایش داشته است. از میان فوت شدگان امسال ۷۳۷۲۱ مرد و ۶۵۳۷۶ زن بوده‌اند اما تعداد مردان فوت شده نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون ۴ هزار و ۴۹ نفر و تعداد زنان فوت شده در همین مدت ۳ هزار و ۵۹۱ نفر افزایش داشته است.

تعداد افراد فوت شده در نقاط شهری از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۹۰۲۲ و تعداد زنان فوت شده در این مدت ۵۰ هزار و ۷۵ است که هریک نسبت به ابتدای هفته گذشته تاکنون ۴ هزار و ۸۹۰ نفر و ۲ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش داشته‌ است.

فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال جاری تاکنون به رقم ۸۲۰۶، فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله به رقم ۱۱۱۲۷، فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ۳۷ هزار و ۴۱۷ و فوت شدگان ۶۵ ساله و بالاتر ۸۲ هزار و ۳۴۷ نفر رسیده است.

افزایش طبیعی جمعیت از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱۶۱۰۰ و افزایش طبیعی جمعیت امروز ۱۵۰۷ بوده است.