به گزارش افکارنیوز، استفاده از خشونت علیه یک زن محجبه در سوئد هر چند از سوی وزیر دادگستری این کشور بهعنوان یک جرم مربوط به تنفر نژادی و مذهبی محکوم شده است، لیکن نشانگر افزایش فعالیت گروههای نژادپرست و ضدمذهبی در این کشور است که در روز روشن اقدام به ضرب و شتم یک زن محجبه آنهم در یک کشور مدعی رعایت حقوق بشر میکنند. جالب این که این حادثه در زمانی انجام میشود که مقامات سوئدی قبلا نسبت به افزایش رشد بیگانهستیزی هشدار دادهاند. اما این که آیا برنامهای نیز برای مبارزه با این افراد تدوین شده است یا نه در آینده مشخص خواهد شد. به خصوص این که انتخابات آتی پارلمان در پیش بوده و احزاب تمایلی ندارند با مقابله زودرس با گروههای نژادپرست آرای خود را از این گروهها در مخاطره قرار دهند.